Thorszelius Ventilation & Service AB (Nedan kallat TVS AB), organisationsnummer 556786-4102, är ansvarig för att
säkerställa att era personuppgifter förvaltas på ett tryggt och säkert sätt.​

Hantering av personuppgifter:​

TVS AB lagrar de personuppgifter som anses vara nödvändiga för att kunna utföra våra tjänster. Det kan röra sig om namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer och liknande. För kunds räkning behöver vi denna information för att kunna hantera hela processen från beställning till slutfaktura samt eventuella garantiåtaganden.​ Vi lagrar era personuppgifter i enlighet med bokföringslagen. TVS AB måste även ta hänsyn till att arkivera information så länge det behövs för era garantier, historik för att möta upp eventuella felanmälningar samt att kunna möta er på bästa sätt vid beställningar.​ Era personuppgifter lagras inte längre än vad som anses vara nödvändigt för ändamålet.

Vilka tar del av era personuppgifter:​

För att kunna utföra våra tjänster måste viss del av era personuppgifter sparas ner i vårt affärssystem. Detta för att våra anställda ska kunna utföra det beställda arbetet. Vår personal hanterar er persondata i enlighet med GDPR. Våra materialleverantörer och/ eller underentreprenörer kan även behöva ta del av era personuppgifter. TVS AB lämnar endast ut den information som är nödvändig för att material ska kunna beställas och levereras eller tjänst ska kunna utföras.

Rättighet att rätta, ändra eller radera era personuppgifter:​

Vid arbetsbeställning samtycker ni till att TVS AB lagrar era personuppgifter för att kunna utföra beställda tjänster, kunna möta gällande lagstiftning samt åtaganden gentemot er. ​Ni har rättighet att kontakta oss på TVS AB för att få information om era lagrade personuppgifter. Ni kan ändra och rätta felaktigt lagrad information. Dock ligger viss begränsning i att ändra eller radera era personuppgifter. Begränsningen ligger i avtal och lagar. För att vi ska kunna bemöta er på bästa sätt och följa upprättade avtal behöver vi spara de personuppgifter som anses nödvändiga. Vi behöver även lagra era personuppgifter enligt bokföringslagen samt för att kunna hantera garantiärenden.

 

Allt har en början, ett slut och en fortsättning.

Att installera ett väl fungerade ventilationssystem kräver en noggrann förberedelse och att man gör saker i en särskild ordning. Det börjar redan vid idéstadiet när du som kund funderar på att bygga nytt, bygga om eller bygga till.

Att därför inledningsvis investera tid på planering resulterar i en smidare process, bättre resultat och en bättre totalekonomi. Det underlättar även när vi ska montera kanaler, don och aggregat. Allt på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

När vi tillsammans med dig är överens om projektet så ritar vi upp den optimala lösningen för dig varpå den sedan överförs till vår interna produktionsverksamhet. Med en tydlig kvalitetssäkring, avstämningar, uppföljning samt löpande återkoppling till dig som kund och övriga samarbetspartners i produktionen så ser vi till att den lösning som vi har tagit fram tillsammans monteras och injusteras på bäst tänkbara sätt och att det har den funktion som vi har kommit överens om.

Vi utför bland annat ventilationsmontage, service, injusteringar och OVK-besiktningar.